Tin tức‎ > ‎

Hướng dẫn nâng cấp Thượng Cổ Thần Khí

đăng 03:48, 18 thg 5, 2018 bởi Tinh Kiem Tian Long Ba Bu


I. Nâng cấp Thần Khí 82 và 105 thành Thượng Cổ Thần Khí

1. Chuẩn bị Thần Khí 82 hoặc 105

Đến NPC Âu Tri Vụ (352,240) tại Tô Châu, chọn dòng Thượng Cổ Thần Khí

Tiếp theo chọn cấp độ của Thượng Cổ Thần Khí các hạ mong muốn:

2. Nâng cấp Thượng Cổ Thần Khí

** Nguyên liệu nâng cấp lên Thượng Cổ Thần Khí 89 bao gồm:

Thần khí 82+20 Thần Binh Phù cấp 3 + 20 Tân Mãng Thần Phù 8 + 100 vàng không khóa.

** Nguyên liệu nâng cấp lên Thượng Cổ Thần Khí 119 bao gồm:

100 Thần Binh Phù cấp 3 + 50 Tân Mãng Thần Phù 8 + 200 vàng không khóa.

II. Khảm Ngọc Hoàng Kim

Tính năng này chỉ dành cho các trang bị đặc biệt sau:

Tất cả Thượng Cổ Thần Khí 119
Trùng Lâu vĩnh viễn

** Các bước thực hiện khảm ngọc Hoàng Kim:

1. Đục lỗ Hoàng Kim

- Nguyên Liệu

Vật phẩm Thạch Kim Chi Tiễn chỉ có thể kiếm được khi mở các loại hộp Tân Mãng Bảo Sương tại Thành Thị Lạc Dương - Thương tiệm nguyên bảo.

- Cách thực hiện

Đến NPC Âu Tri Vu (352,240) tại Tô Châu, chọn dòng Đục lỗ Hoàng Kim


Tiếp theo đưa Trang Bị phù hợp và Thạch Kim Chi Tiễn để đục lỗ


Và dưới đây là giao diện của đục lỗ Hoàng Kim
2. Khảm Ngọc Hoàng Kim

- Nguyên Liệu

Vật phẩm Tử Hỏa Thạch chỉ có thể kiếm được khi mở các loại hộp Tân Mãng Bảo Sương tại Thành Thị Lạc Dương - Thương tiệm nguyên bảo.

- Cách Thực Hiện

Đến NPC Âu Tri Vu (352,240) tại Tô Châu, chọn dòng Khảm Ngọc Hoàng Kim


Tiếp theo đưa Trang Bị đã đục lỗ Hoàng Kim và Tử Hỏa Thạch để khảm vào trang bị


Và dưới đây là giao diện của khảm hoàng kim


Trang bị khảm ngọc hoàng kim


Xem thêm bài đăng: Giới thiệu Thượng Cổ Thần Khí


BQT Thiên Long Tình Kiếm

------------------------------------------------------

TLBB Tình Kiếm - TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam

Trang chủ http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us

Download http://game4you.us/download/

Đăng ký https://id2.tinhkiem.us/Register

Comments